Lerduveskytte
Om klassning i Fitasc Sporting.
Beräkning av klasser
Klassificering för en skytt beräknas på ett genomsnitt av resultaten för de 1-8 senast genomförda tävlingarna.

Tabellen nedan visar %-tal.
A >=82%
B 75 - <82
C 68 - <75
D <68 och >0

Senaste justering av klassgränser gjordes 2016-07-15.

Resultat som avviker mer än 10% från föregående genomsnitt är inte beräkningsgrundande.

Bokstavsbeteckningarna är en imitation av det engelska CPSA-systemet. I övrigt finns ingen direkt koppling till detta.

Resultat från tävling som omfattar minst 100 duvor är grund för klassificering.
Dessa är t.ex mästerskap och landslagstest.
Om tävling omfattar färre än 100 duvor används inte resultatet för annat än klassificering av förstagångsskytt.
Klassificering göres genom förbundets försorg.

Fastställande av klassgränser
Observera att beräkning av klass (klassificering) inte är detsamma som fastställande av klassgränser.
En jämn fördelning i antal startande mellan klasserna A, B, C och D eftersträvas.
Klasse A bör utgöra ca 15% av antalet deltagare.
Fördelning av deltagare bevakas kontinuerligt. Underlag är tävlingar saktionerade av SvSF som omfattar minst 100 duvor. Lerduvesektionen kan vid behov besluta om en justering av %-gränser ska göras.


Måste man veta vilken klass man tillhör?
Nej, tävlingsarrangören sammanställer i förväg startlistor på grundval den officiella webbaserade klassningslistan. Tävlande startar alltid i den klass som framgår av klasslistan.


Uppdateringar av klassificerings-listan:
Uppdatering av klassificeringlista sker efter det att resultat från tävling redovisats i hanterbart dataformat till sektionen. Denna uppdateringen omfattar alla skyttar.
Det finns inga specifika tidpunkter angivna för när uppdatering sker annat än: uppdatering sker normalt ej under onsdag-söndag, undantag kan göras för vissa 2-dagarstävlingar där uppdatering kan ske efter 1:a dagen. Om sådant eller annat undantag görs meddelas detta arrangören i förväg och lerduvesektionen ansvarar för framtagning av korrekt lista.

Klassificeringslistans webbadress är: »www.lerduvor.com/fsp.php


Redovisning av resultat från tävling:
Det åligger tävlingsarrangören att tillhandahålla lerduvesektionen resultatfil från tävling.

Resultatfil kan laddas upp till »www.lerduvor.com/uploads/,
eller används helst och om möjligt det webbaserade resultatprogram som förenklar resultatredovisning och uppdatering av klassnings- och rankinglistor.

För webbaserad resultathantering krävs att;
1) tävling har föranmälts på lerduvor.com.
2) internetuppkopplng finns.
3) användare loggar in via sin tävlings startlista.

»Screenshot - Resultathantering - exempel


Tävlings-arrangörens sammanställning av startlistan:
Vid sammanställning av startlista måste kontrolleras att klasstillhörigheten i startlistan överensstämmer med klassningslistan.

Den webbaserade klassningslistan hålls oförändrad onsdag-söndag.

I de fall tävlingen har föranmälan via webben, rekommenderas att ladda ner startlistan tidigast fr.o.m onsdag närmast för tävlingsdatum. Startlistan innehåller då senaste uppdateringarna.

Om webbaserade resultathantering används behövs ingen nerladdning, redovisning sker direkt på webben.


Inklassning av förstagångsskytt:
Sker med ledning av skyttens klassning i Engelsk sporting innan tävling och genom förbundets försorg.

Om klassning inte finns placeras skytt första gången i klass D.

Tävling som inte innehåller bokstavklasser
Resultat från tävling som omfattar minst 100 duvor är grund för klassificering även om tävlingen endast innehåller ålders-, köns-, öppenkategorier. Tävlingar med lågt antal duvor och uppenbart låg svårighetsgrad är inte längre grund för klassificering.
Klassificering göres genom förbundets försorg.


2016-07-20/TF

Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 423072 Current: 340552 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook