Lerduveskytte


Registrerade data
Mattila Tuomas, RaaA, SF1468513378

Resultat%   Datum
88.50        2016-07-22
Summa: 88.5
Genomsnitt: 88.5
Genomsnitt-10: 79

1

88.50
Ny Summa: 88.5
Nytt Genomsnitt: 88.5
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 467600 Current: 439856 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook